สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

   

    

 สถิติวันนี้ 100 คน
 สถิติเมื่อวาน 115 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
8196 คน
92279 คน
1900525 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การโอกรรมสิทธิครอบครองในที่ดิน ให้แก่ รัฐ ต้องเสียภาษีหรือไม่ค่ะ
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ให้แก่ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ โดยไม่มีค่าตอบแทน

มีภาระภาษีของบุคคลธรรมดา ณ วันโอนอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินอย่างไร โดยแบ่งเป็นภาระ 4 ประเภท คือ ภาษีเิงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, อากรแสตมป์, ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรม

อยากรู้มากค่ะ รบกวนตอบด้วยค้า ^^
โดย กานต์ (ip202.28.45.14) อี-เมล์ กานต์ (ip202.28.45.14) เบอร์โทรศัพท์. กานต์ IP: xxx [ 2012-07-09 ]

คำตอบจาก Webmaster
ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ต้องชำระ เนื่องจากไม่ถือว่าเป็นการขายตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร (พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและราคาหรือมูลค่าสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ฉบับที่ 121) พ.ศ. 2525 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 99 ตอนที่ 29 วันที่ 27 กันยายน 2525)

ค่าอากรแสตมป์ ไม่ต้องเสียตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่บริจาคให้แก่ทางราชการให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 103 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2520)

โดยคุณ วัชรพล วัชรตระกูล [ 2012-07-10 ] ตอบ 779
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.