สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 150 คน
 สถิติเมื่อวาน 232 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3501 คน
33973 คน
2745501 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๖๘๔                                                      กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ กทม. ๑๐๒๐๐

                                                    ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง  หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่มท ๐๕๐๕.๔/ว ๘๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่๔๗๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

          กรมที่ดินขอส่งสำเนาพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่๔๗๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนว่า การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ เหลือร้อยละ ๐.๑๑ (รวมภาษีท้องถิ่น) ตามพระราชกฤษฎีกาที่ส่งมานี้ต่างกับการลดค่าธรรมเนียมตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาตามหนังสือที่อ้างถึง เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการลดให้กับการโอน ทุกประเภทที่อยู่ในความหมายของคำว่า “ขาย” ตามความในมาตรา ๙๑/๑ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร และลดให้กับการโอนอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดซึ่งรวมถึงอาคารชุดและห้องชุด แม้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินก็ได้รับลดภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาตามหนังสือที่อ้างถึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ และโดยที่การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เหลือร้อยละ ๐.๐๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาทั้งสามฉบับตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นการนำมาตรการกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ เคยใช้บังคับ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ กลับมาใช้อีกโดยมีเนื้อหาเหมือนเดิมทุกประการ

          ฉะนั้น จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเหลือร้อยละ ๐.๐๑ กรณีสนับสนุน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และตามประกาศกระทรวง มหาดไทยที่ส่งมาตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้

          ๑. การโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม
              ๑.๑ อสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนโอนต้องเป็นที่ดิน หรืออาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย ์หรืออาคารดังกล่าวพร้อมที่ดิน ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย หรือเป็นห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด หรือเป็นห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
              ๑.๒ ลดให้ทั้งกรณีผู้ประกอบการเป็นผู้โอนและผู้รับโอนรายต่อ ๆ ไปเป็นผู้โอน
              ๑.๓ ประเภทการจดทะเบียนโอนที่ได้รับลดค่าธรรมเนียม คือ ขาย ขายทอดตลาด และขายตามคำสั่งศาล ส่วนการจดทะเบียนขายฝาก โอนชำระหนี้และโอนชำระหนี้จำนอง ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม
              ๑.๔ กรณีจัดสรรที่ดินเปล่า (ประเภทขายเฉพาะที่ดิน) ผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อสร้างบ้าน ในที่ดินภายหลัง หากจดทะเบียนขายที่ดินพร้อมบ้าน ได้รับลดค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ดิน
              ๑.๕ กรณีทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ขายเฉพาะที่ดิน ต่อมาผู้ซื้อสร้างบ้านแล้วขายที่ดินพร้อมบ้านได้รับลดค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ดิน
              ๑.๖ ขายที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินจัดสรรอีกทีไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม เนื่องจากมิได้เป็นที่ดินแปลงย่อยที่แสดงไว้ในแผนผังโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาต

          ๒. การจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม
               ๒.๑ อสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนจำนองต้องเป็นที่ดิน หรืออาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย ์หรืออาคารดังกล่าวพร้อมที่ดิน ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย หรือเป็นห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือเป็นห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
               ๒.๒ การลดจะลดจากวงเงินจำนองทั้งจำนวน
               ๒.๓ กรณีที่จะได้รับลดไม่จำเป็นต้องเป็นการจำนองในคราวเดียวกับการจดทะเบียนซื้อขาย
               ๒.๔ การจดทะเบียนขึ้นเงินจำนอง จำนองในลำดับต่อมา ไถ่ถอนจากจำนองแล้ว จำนองใหม่ได้รับลดเช่นเดียวกัน
               ๒.๕ กรณีซื้อที่ดินจัดสรรเป็นที่ดินเปล่าจากผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนหรือที่จัดสรรโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายแล้วผู้ซื้อมาก่อสร้างอาคารเอง หากจำนองที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว ได้รับลดค่าธรรมเนียมจำนองทั้งหมด

          ๓. การโอนอาคารสำนักงานที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม (การจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม)
               ๓.๑ ต้องเป็นการจดทะเบียนประเภท ขาย ขายทอดตลาด และขายตามคำสั่งศาล ส่วนการจดทะเบียนประเภทขายฝาก โอนชำระหนี้และโอนชำระหนี้จำนอง ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมแต่ประการใด
               ๓.๒ อาคารสำนักงานที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมการโอน ต้องเป็นอาคารหรือ อาคารพร้อมที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรืออาคารที่เดิมได้รับใบอนุญาตให้ใช้เพื่อการอื่น ต่อมาได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ประโยชน์มาเป็นสำนักงาน แต่สำหรับอาคารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารสำนักงานทั้งอาคารไม่อยู่่ ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม

          อนึ่ง ในการรับจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด หรือการโอนอาคารสำนักงาน ที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ ๐.๐๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาตามหนังสือที่อ้างถึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุลงไว้ในคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑, ท.ด. ๑ก) เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (อ.ช. ๑๕) และหนังสือสัญญาขายหรือหนังสือสัญญาจำนอง แล้วแต่กรณีว่า “การจดทะเบียนขาย หรือจำนองรายนี้ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๑ เหลือร้อยละ ๐.๐๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑” และให้หมายเหตุข้อความดังกล่าว ลงในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมด้วย ส่วนกรณีที่ได้รับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือร้อยละ ๐.๑๑ ตามพระราชกฤษฎีกาที่ส่งมาด้วย ก็ให้หมายเหตุลงในเอกสารดังกล่าวทำนองเดียวกันว่า “ได้รับลดภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือร้อยละ ๐.๑๑ (รวมภาษีท้องถิ่น) ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่๔๗๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                    (ลงชื่อ) วราวุธ วราภรณ์
                                                           (นายวราวุธ วราภรณ์)
                              ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมที่ดิน


สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๖๑๙๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๗๓
โทร. (มท) ๕๐๘๐๑ -๑๒ ต่อ ๒๒๕


*************

หน้า ๘ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑

        พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่๔๗๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

                                                                            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
                                                                      เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า หรือหากำไร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ้ดังต่อไปนี้

            มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
            มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
            มาตรา ๓ ให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งสำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพย ์ เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๕ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ
            มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นและ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้เฉพาะการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันจะทำให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายตัวต่อไป รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.