สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 79 คน
 สถิติเมื่อวาน 232 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3430 คน
33902 คน
2745430 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

Rigth frame : "akesan"

หลักฐานการขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา
 1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 2. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 5. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
 6. มรณะบัตรคู่สมรส
 7. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 8. ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง
ห้างหุ้นส่วนบริษัท
 1. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. ข้อบังคับของนิติบุคคล
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
 6. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
 8. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
 9. รายงานการประชุมนิติบุคคล
วัด
 1. หลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา
 2. หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสำนักสงฆ์
 3. หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
 4. หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาส (ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)
 5. หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
 6. ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
 7. ต้องแสดงจำนวนพระภิกษุสามเณร
มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร
 1. หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ
 2. บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น.2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลัง ตั้งแต่ฉบับแรก ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
 3. ข้อบังคับ หรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ
 4. รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มา หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่และเจตนาของผู้โอนใน การขอได้มาซึ่งที่ดินในกรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้มาซึ่งที่ดินแล้ว
 5. หนังสือมอบอำนาจของมูลนิธิ (ถ้ามี)
 6. ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
 7. ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)
มัสยิดอิสลาม
 1. ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ.2)
 2. ประกาศฯ แต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น
 3. ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมัสยิด
 4. รายงานการประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ทำการแทน ซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มาหรือลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตนาในการขอได้มาซึ่งที่ดินระหว่างเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีฯ
 5. หนังสือมอบอำนาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ้ามี)
 6. ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมัสยิดฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
 7. ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)

Source: www.dol.go.th

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.