สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 232 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3396 คน
33868 คน
2745396 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

แบบ ข

สัญญาเลขที่............................

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง)

                          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .......................................................................................................................
วันที่.............................................. พ.ศ. ................ ระหว่าง ...............................................................อายุ................ปี 
สัญชาติ....................... ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่............... ตรอก/ซอย......................... ถนน ...................... หมู่ที่....... 
ตำบล/แขวง............................................ อำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์................................... โดย............................................ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ปรากฏตามเอกสารผนวก 1 
ชื่อสำนักงานจัดสรรที่ดิน................................................................. โครงการ..............................................................
ที่ตั้งเลขที่............ ตรอก/ซอย.................................................... ถนน.................................................. หมู่ที่................
ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................. โทรศัพท์.............
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ ..............................................................................อายุ................ปี
สัญชาติ.................... ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่................ตรอก/ซอย......................................................................... 
ถนน...................................... หมู่ที่........... ตำบล/แขวง.............................................. อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด........................................ โทรศัพท์..................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะซื้อ"อีกฝ่ายหนึ่ง

                          คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

                          ข้อ 1 คำรับรองของผู้จะขาย

                                   ผู้จะขายรับรองว่าผู้จะขายเป็นผู้จัดสรรที่ดินโครงการ..............................................................
ตั้งอยู่ตรอก/ซอย...................................................... ถนน................................................................. หมู่ที่...............
ตำบล/แขวง................................................... อำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...............................
โดยได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ตามใบอนุญาตเลขที่.................................
ลงวันที่................................................................. เอกสารผนวก 2
                                   รายละเอียดแผนผังและที่ตั้งโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เอกสารผนวก 3

                          ข้อ 2 ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

                                   ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณโครงการ
จัดสรรที่ดินตามสัญญานี้ จำนวน.....................แปลง เป็นที่ดินแปลงที่............................... มีจำนวน เนื้อที่...................ไร่
................................งาน...............................ตารางวา ปรากฏตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
เอกสารผนวก 3 และสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารแบบ..............................จำนวน..........................หลัง รายละเอียดตามแผนผัง
บริเวณแบบแปลนการก่อสร้าง และรายการวัสดุประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง เอกสารผนวก 4

                                   ในขณะที่ทำสัญญา ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เป็น/เป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน โฉนดที่ดิน/หนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ เลขที่................หน้าสำรวจ.....................เลขที่ดิน..................................หมู่ที่..........................
ตำบล/แขวง........................................ อำเภอ/เขต...................................... จังหวัด.....................................................
เป็นกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองของผู้จะขาย ไม่มีจำนองและไม่มีบุริมสิทธิ/ได้จำนองไว้กับ..............................................
................./ ได้จดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่.............................................................โดยที่ดิน
แปลงดังกล่าวเป็นประกันหนี้จำนอง/หนี้บุริมสิทธิจำนวนเงิน.....................บาท(..............................................................)

                          ข้อ 3 ราคาจะซื้อจะขาย

                                   3.1 ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 2
ในราคาที่ดินไร่/ตารางวาละ....................................บาท (........................................................................................)
รวมเป็นเงินค่าที่ดินทั้งสิ้น.......................................บาท (.........................................................................................)
และสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน.........................................บาท (.........................................................................................)
รวมเป็นเงินค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น........................บาท (...............................................................................)
                                   3.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เมื่อได้
แบ่งแยกแล้ว หากปรากฏว่ามีเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา คู่สัญญาตกลงคิดราคา
ที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคาต่อหน่วยตามที่กำหนดในข้อ 3.1 และให้นำราคาที่ดินในส่วนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงไปเพิ่มหรือลดจากราคาที่ดินตามข้อ 3.1 และจำนวนเงินที่ต้องชำระตามข้อ 4.2

                          ข้อ 4 การชำระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์

                                   4.1  คู่สัญญาตกลงให้ถือเอาเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระในวันที่จอง เมื่อวันที่.....................................
เดือน....................................พ.ศ. ..............จำนวนเงิน..............................บาท (.......................................................) 
และเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระในวันทำสัญญานี้อีก ..จำนวน..........................บาท (.............................................................)
รวมเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน.......................บาท (.......................................................)
เป็นการชำระราคาค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3.1 ส่วนหนึ่ง
                                   4.2  ผู้จะซื้อตกลงชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เหลือ จำนวน..................................บาท
(.......................................................................) เป็นงวด ๆ ดังนี้

                                           4.2.1 งวดที่ 1 จำนวน......................บาท (....................................................................)
                                                      ชำระภายในวันที่ (1)...................................................................
                                                      /(2) เมื่อผู้จะขายได้ทำการก่อสร้างอาคารในระยะที่ 1 โดยปฎิบัติงาน......................
                                                       แล้วเสร็จภายในวันที่..............................................

                                           4.2.2 งวดที่ 2 จำนวน..............................บาท (............................................................)
                                                      ชำระภายในวันที่ (1)........................................
                                                       /(2) เมื่อผู้จะขายได้ทำการก่อสร้างอาคารในระยะที่ 2 โดยปฏิบัติงาน..................
                                                      แล้วเสร็จภายในวันที่............................................................
                                           4.2.3 งวดที่ 3 จำนวน...............................บาท (.............................................................)
                                                      ชำระภายในวันที่ (1)..................................
                                                      /(2) เมื่อผู้จะขายได้ทำการก่อสร้างอาคารในระยะที่ 3  โดยปฏิบัติงาน...................
                                                       แล้วเสร็จภายในวันที่.................................................
                                           4.2...  งวดสุดท้าย จำนวน.........................บาท (..............................................................) กรณีที่ดินมีการจำนองหรือมีบุริมสิทธิ์ติดอยู่ งวดสุดท้ายที่ตกลงชำระจำนวนเงินต้องไม่ต่ำกว่าหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ์
                                                      ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
                                                      ภายในวันที่................................................................................

                                   ทั้งนี้ ผู้จะขายต้องแจ้งกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

                          ข้อ 5 หลักฐานการชำระเงิน

                                   ในการชำระเงินค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้จะขายต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้จะขายหรือผู้รับเงินให้แก่ผู้จะซื้อ และผู้จะขายยอมรับว่าหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวและ
หลักฐานการชำระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือหนี้จำนองของผู้จะซื้อเป็นหลักฐานการแสดง
การชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างด้วย

                          ข้อ 6 สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

                                   6.1 ผู้จะขายต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน
ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด...................
และตามที่ผู้จะขายได้โฆษณาไว้ เอกสารผนวก 3 และผนวก 4 ทั้งนี้ การจัดให้มีบริการสาธารณะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ.. ......................./ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดินจังหวัด............................................................ พ.ศ. ...........................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)กรณีที่ชำระเงินผ่อนโดยที่มีสิ่งปลูกสร้างแล้ว หรือชำระเงินผ่อนโดยไม่ต้องผูกพันกับขั้นตอนการก่อสร้าง
(2) กรณีที่ชำระเงินผ่อนโดยผูกพันกับขั้นตอนการก่อสร้าง

                                   6.2 ในกรณีผู้จะขายเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาตรและปริมาณ
การใช้สาธารณูปโภคสำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อจะขายตามสัญญานี้ ผู้จะขายต้องโอนสิทธิมาตรวัด
ปริมาตรและปริมาณการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นชื่อของผู้จะซื้อภายใน.........................วัน นับแต่วันจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและโอนสิทธิ
มาตรวัดดังกล่าว ผู้จะขายจะเป็นผู้ชำระไปก่อน และเรียกเก็บจากผู้จะซื้อเมื่อโอนสิทธิมาตรวัดแล้ว 
                                   6.3 ผู้จะซื้อยินยอมที่จะออกค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและค่าบำรุงรักษาบริการ
สาธารณะตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด...............
ให้ความเห็นชอบ

                          ข้อ 7 การก่อสร้างอาคาร

                                   7.1 กรณีที่ผู้จะขายต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้จะขายต้องดำเนินการยื่น
เรื่องราวขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน................วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ และต้อง
แสดงหลักฐานการขออนุญาตดังกล่าวต่อผู้จะซื้อภายใน....................วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการขออนุญาต
                                   (3) [7.1 ผู้จะขายรับรองว่า ผู้จะขายได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว
ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่............ลงวันที่........................เอกสารผนวก......................]
                                   7.2 ผู้จะขายต้องก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 โดยจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดี
ตามที่กำหนดในแบบแปลนการก่อสร้าง และรายการวัสดุประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง เอกสารผนวก 4
หากไม่สามารถหาวัสดุตามที่กำหนดไว้จากท้องตลาด ผู้จะขายต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
มาทำการก่อสร้าง
                                   ผู้จะขายต้องจัดหาผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างตามสัญญานี้ 
                                   7.3 เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ พร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายต้องขนย้าย
เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ และสิ่งรกรุงรังออกไปให้พ้นบริเวณที่ก่อสร้างพร้อมทั้งกลบเกลี่ย
พื้นดินและทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพที่ผู้จะซื้อสามารถเข้าอยู่ได้ทันที
                                   7.4 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อเข้าตรวจตราภายในบริเวณ
ที่ดินและอาคารที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลาทำการ โดยแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้า และต้องไม่ขัดขวาง
หรือรบกวนการก่อสร้าง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)  กรณีที่ผู้จะขายได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว

                          ข้อ 8 การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

                                   8.1 ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้จะซื้อ ผู้จะขาย
ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยปราศจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และ
ภาระการจำนองในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้น
                                   8.2 ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามข้อ 8.1 ผู้จะซื้อมีสิทธิชำระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ หรือหนี้จำนองต่อผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับจำนองได้ และให้ถือว่าเป็นการชำระราคาที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้จะขายส่วนหนึ่งด้วย
                                   8.3 เมื่อผู้จะซื้อได้ชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3 ครบถ้วนแล้ว 
ผู้จะซื้อสามารถนำหลักฐานเป็นหนังสือที่แสดงว่าได้ชำระราคาดังกล่าวพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ไปขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่สามารถนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
เพราะผู้จะขายหรือบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว้ ผู้จะซื้อมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากผู้จะขายหรือบุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองไว้เพื่อมาดำเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้

                          ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

                                   9.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน/หนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ รวมทั้งค่าภาษีอากรในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ผู้จะขายเป็นผู้ออกทั้งสิ้น
                                   9.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้จะซื้อและผู้จะขายเป็นผู้ออกเท่ากันทั้งสองฝ่าย

                          ข้อ 10 เบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัด

                                   10.1 หากผู้จะขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาในข้อ 4
และผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 14.1 ผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อดำเนินการ ดังนี้

                                             10.1.1 ปรับผู้จะขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ(4)........................
ของราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นเงินวันละ............บาท (................................) นับแต่วันที่
จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 4 จนถึงวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
                                             10.1.2 เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้จะขายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างล่าช้า
                                   ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้
ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 15.1
                                   10.2 หากผู้จะซื้อผิดนัดการชำระเงินตามที่กำหนดในข้อ 4 ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้
จะขายเรียกดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ (5) ......ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระนั้น 
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

                          ข้อ 11 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง

                                     11.1 เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ผู้จะซื้อแล้ว ผู้จะขายต้อง
รับผิดในความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งของอาคาร อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคา
หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ผู้จะซื้อพึงได้รับ ดังนี้
                                             11.1.1 กรณีที่เป็นโครงสร้างของอาคารอันได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก เสา
คาน พื้น โครงหลังคา และผนังที่รับน้ำหนัก เป็นต้น ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์
                                             11.1.2 กรณีที่เป็นส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร
นอกจาก 11.1.1 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์
                                             11.1.3 รั้ว และกำแพง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

                                     11.2 ผู้จะขายต้องเริ่มดำเนินการแก้ไขความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น ภายใน.......วัน นับแต่วันที่ผู้จะซื้อได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือถึงความเสียหาย หรือ
ความชำรุดบกพร่องนั้น และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร หากผู้จะขายเพิกเฉย
ไม่เริ่มดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือดำเนินการแก้ไขโดยชักช้า หรือกรณีมีเหตุจำเป็น
เร่งด่วน ซึ่งหากเนิ่นช้าไปอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้จะซื้อมีสิทธิแก้ไขเอง หรือให้บุคคล
ภายนอกทำการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ผู้จะขาย
ต้องรับผิดในความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง และค่าใช้จ่ายที่ผู้จะซื้อได้ชำระไป

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) การปรับให้กำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.01 ของราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(5) อัตราดอกเบี้ย ให้กำหนดอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี

                          ข้อ 12 การก่อภาระผูกพัน

                                     ภายหลังการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้ว ผู้จะขายต้องไม่
กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะขายนั้นเกิดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น

                          ข้อ 13 การขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา

                                     ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นเหตุให้การก่อสร้าง
ต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผู้จะขาย หรือผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือตัวแทนของผู้จะขาย หรือมี
พฤติการณ์ที่ผู้จะขายไม่ต้องรับผิดชอบ ให้ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาที่เสียไป
เพราะเหตุดังกล่าว โดยผู้จะขายต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบเพื่อขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไปภายใน...................................วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
หากผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิ
ในการที่จะขอขยายระยะเวลาทำงานก่อสร้างออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

                          ข้อ 14 การบอกเลิกสัญญา 

                                     14.1 ผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิ
ตามข้อ 15.1
                                     14.2 กรณีแบ่งการชำระค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่เกินสามงวดและผู้จะซื้อผิดนัด
ไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่ง หรือกรณีแบ่งการชำระค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกินสามงวด และผู้จะซื้อผิดนัด
ไม่ชำระตั้งแต่สามงวดติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรว่าผู้จะขายผิดเงื่อนไขในสัญญา เมื่อผู้จะขายได้
บอกกล่าวทวงถามเป็นหนังสือโดยให้เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้ว ผู้จะซื้อยังไม่ชำระ ผู้จะขายมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 15.2

                          ข้อ 15 สิทธิภายหลังการบอกเลิกสัญญา

                                     15.1 เมื่อผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเรียกเงินที่ผู้จะซื้อ
ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนจากผู้จะขายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 10.2 นับแต่วันที่ผู้จะซื้อ
ได้ชำระเงินไปรวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่นอันพึงมี
                                     15.2 เมื่อผู้จะขายบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขายหักเงินที่ผู้จะซื้อ
ชำระไว้แล้วเป็นค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ค่าเสียหายดังกล่าวต้องมีจำนวนไม่เกินเงินที่ผู้จะซื้อ
ชำระไว้แล้วทั้งหมด ถ้ามีเงินเหลือ ให้ผู้จะขายคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อภายในสามสิบวันนับแต่วันบอกเลิกสัญญา

                          ข้อ 16 คำบอกกล่าว

                                     การบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญานี้ต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่อยู่ข้างต้น หรือที่อยู่อื่นตามที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ หาก
เป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายที่รับแจ้งได้รับแจ้ง
ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
                                     เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือ

                          ข้อ 17 เอกสารแนบท้ายสัญญา

                                     คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้
ทุก ๆ หน้าดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย คือ
                                     17.1 ผนวก 1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือ
มอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้จะขาย จำนวน.................................แผ่น
                                     17.2 ผนวก 2 สำเนาใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จำนวน...................แผ่น
                                     17.3 ผนวก 3 สำเนาแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
จำนวน......................................แผ่น
                                     17.4 ผนวก 4 สำเนาแผนผังบริเวณ แบบแปลนการก่อสร้างและรายการวัสดุ
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน......................................แผ่น
                                     17.5 ผนวก 5 เอกสารการโฆษณา จำนวน.........................................แผ่น
                                     17.6 ผนวก 6 ............................... จำนวน......................................แผ่น

ฯลฯ

 

                          ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ

                          สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

 

                                                                                             ลงชื่อ.............................................................ผู้จะขาย 
                                                                                                     (...........................................................)

                                                                                             ลงชื่อ.............................................................ผู้จะซื้อ
                                                                                                     (...........................................................)

                                                                                             ลงชื่อ.............................................................พยาน 
                                                                                                     (...........................................................)

                                                                                             ลงชื่อ.............................................................พยาน
                                                                                                     (...........................................................)

                          ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออกแล้วคู่สัญญาลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

 

 

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.