สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 77 คน
 สถิติเมื่อวาน 232 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3428 คน
33900 คน
2745428 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินโดยปกติประชาชนทั่วไปสามารถขอดูหรือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ ได้ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ แต่หากต้องการคัดสำเนาบัญชี หรือรูปแผนที่ประกอบบัญชี หรือขอให้ออกหนังสือรับรอง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงใด ผู้ขอจะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเท่านั้น โดยผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอคัดหรือขอรับรองราคาประเมินตามระเบียบ

อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีความประสงค์เพียงเพื่อขอดู หรือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินโดยไม่มีการขอคัดสำเนา หรือขอให้ออกหนังสือรับรองก็อาจขอดูได้ที่สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน (อาคารตลิ่งชัน) ซึ่งมีบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศไว้บริการ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินท้องที่ แต่การบริการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในเรื่องของที่ดินซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ราคา ประเมินที่ดินแบบรายบล็อก เพราะหากผู้ขอไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่แน่นอนว่าอยู่ในบล็อคใดและหน่วยใดแล้ว ก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีราคาประเมินทุนทรัพย์เท่าใด ฉะนั้นในกรณีนี้ ผู้ขอดูหรือขอทราบราคาประเมินจำเป็นจะต้องรู้ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น ๆ เป็นอย่างดีด้วยจึงจะสามารถทราบราคาที่ดินที่ถูกต้องได้

หลักฐานที่จะต้องนำไปประกอบคำขอ

 1. โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, ฯลฯ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว (กรณีไม่สามารถนำมาได้)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา
  บัตรดังกล่าว ในกรณีมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พร้อมสำเนาบัตรดังกล่าวที่รับรองสำเนาแล้วของผู้มอบอำนาจมาด้วย
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ ในกรณีมอบอำนาจต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ
  อำนาจมาด้วย
 4. หลักฐานของนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีไม่สามารถไปด้วยตนเอง

ยื่นคำขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

ค่าใช้จ่ายในการรับรองราคาประเมิน

 1. ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 2. ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท
 3. ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท
 4. ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

คำถาม-คำตอบที่ควรรู้

ถาม  เนื่องด้วยกระผมทำงานเกี่ยวกับการสำรวจที่ดิน, ตรวจสอบ, ประเมินราคาให้กับทางเจ้าของที่ดิน และทางสถาบันการเงินซึ่งได้เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินทั่วประเทศครับ โดยทุกที่อนุญาติให้ถ่ายเอกสารต่างได้-ยกเว้นเอกสารส่วนบุคคคล แต่สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง-สาขาบ้านค่าย ทางกระผมได้ขออนุญาติถ่ายบัญชีราคาประเมินทางราชการ เพื่อใช้ในการทำแผนที่หาที่ตั้งทรัพย์สิน และประมาณการในการคิดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ซึ่งทางหัวหน้างานไม่อนุญาต ให้ถ่ายได้ครับซึ่งกระผมคิดว่าเป็นการเข้าใจผิดในการปฎบัติงานครับ ทำไห้ไม่สะดวกในการทำงานของบุคคลทั่วไปครับ จึงเรียนมาเพื่อขอความเข้าใจครับ
       ตอบ  การขอดู ขอคัดสำเนาและออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ได้ดำเนินการตามระเบียบทุกประการ โดยได้จัดสถานที่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจดู จด คัดลอก ได้ตลอดเวลา แต่หากเป็นกรณีที่จะขอถ่ายบัญชีราคาประเมิน โดยผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และไม่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน ก็ไม่สามารถจะอนุญาตได้เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 720.1/ว33382 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง การขอดู ขอคัดสำเนา และออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ข้อ 3

Source : www.dol.go.th

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.