สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 89 คน
 สถิติเมื่อวาน 232 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3440 คน
33912 คน
2745440 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอาคารชุดค่าธรรมเนียม การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอาคารชุดเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ.๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนี้

  "...........................................
  ข้อ ๑ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
    (๑) ค่าจดทะเบียนอาคารชุด ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
    (๒) ค่าจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
    (๓) ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
    (๔) ค่าจดทะเบียนผู้จัดการ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
    (๕) ค่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
    (๖) ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฉบับละ ๒๐๐ บาท
    (๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
          (ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด             ร้อยละ ๒
          (ข) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด              ร้อยละ ๐.๐๑ แต่อย่างสูงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          (ค) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด       ร้อยละ ๐.๕
          (ง) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิคิดตามราคาที่จำนองหรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน      ร้อยละ ๑
          (จ) ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่าตลอดระยะเวลาที่เช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกัน     ร้อยละ ๑ ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คำนวณค่าเช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าสามสิบปี 
          เศษของร้อยตาม(ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
          (ฉ) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์    ห้องชุดละ ๑๐๐ บาท
          (ช) ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด เฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศษรฐกิจของประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด    ร้อยละ ๐.๐๑
    (๘) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
          (ก) ค่าคำขอ     ๒๐ บาท
          (ข) ค่าคัดหรือสำเนาเอกสาต่าง ๆ รวมทั้งค่าคัดหรือสำเนาเอกสารเป็นพยานในคดีแพ่ง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดหรือสำเนา     หน้าละ ๑๐ บาท
          (ค) ค่ารับรองเอกสารที่คัดหรือสำเนา     ฉบับละ ๑๐ บาท
          (ง) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนห้องชุด     ห้องชุดละ ๑๐๐ บาท
          (จ) ค่ารับอายัดห้องชุด     ห้องชุดละ ๑๐๐ บาท
          (ช) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านทะเบียน ด้านประเมินราคา หรือข้อมูลอื่น     ห้องชุดละ ๑๐๐ บาท
          (ซ) ค่าสำเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นหรือสำเนาข้อมูลอื่น     แผ่นละ ๕๐ บาท
          (ก) ค่าคำขอ     ๒๐ บาท
  ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
  (๑) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ     รายละ ๒๐ บาท
  (๒) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ     ๒๐ บาท
--------------------------------------------------------------------------------

Source: กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก. วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓)

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.