สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 177 คน
 สถิติเมื่อวาน 232 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3528 คน
34000 คน
2745528 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

การตรวจสอบโฆษณาขายบ้านจัดสรรการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการโฆษณาขายบ้าน และที่ดินจัดสรร

จากการที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ประชาชนผู้ซื้อได้รับความเดือนร้อน กรมที่ดินโดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดสรรที่ดิน จึงขอให้ประชาชนที่มีความต้องการจะซื้อบ้านหรือที่ดินจัดสรรได้ตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้ ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญาซื้อที่ดินหรือจองที่ดินในโครงการจัดสรร

1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งนำมาโฆษณาทำการจัดสรรที่ดินว่า ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินขณะนั้นหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่าที่ดินที่ทำการโฆษณาตกอยู่ภายใต้บุริมสิทธิใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เช่น ภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน หรือไม่

2. ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินหรือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จากทางราชการแล้วหรือไม่ โดยกรณีที่ดินจัดสรร ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบที่สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาซึ่งตั้งอยู่

3. การจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในบริเวณที่ดินจัดสรรที่ดิน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย สโมสร สระว่ายน้ำ ได้มีการจัดทำให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามที่ได้โฆษณาและถูกต้อง ตรงตามแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตไว้หรือไม่

4. กรณีผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบถ้วนถูกต้องแล้ว ควรตรวจสอบเงื่อนไขและ ระยะเวลาในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของผู้จัดสรรที่ดินว่า ได้จัดทำไว้ตรงตามโฆษณาหรือไม่ กรณีผู้จัดสรรที่ดินยังไม่ได้จัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะควรตรวจสอบว่า โครงการจัดสรรที่ดินนั้น มีการทำสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค และกันพื้นที่เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหรือไม่ อย่างไร

5. กรณีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่นำมาทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ หรือภาระการจำนองติดอยู่ เมื่อได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่แบ่งเป็น แปลงย่อยแล้ว ให้ขอตรวจสอบในสารบัญจดทะเบียนฉบับที่ประสงค์จะซื้อจากผู้จัดสรรหรือที่สำนักงานที่ดิน ท้องที่ที่ โครงการจัดสรรตั้งอยู่ ว่าได้มีการระบุจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้ ตรงกับจำนวนที่ได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการ หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โทร.2226824, 2223271, 6223481 หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดที่โครงการจัดสรรตั้งอยู่

Source: www.dol.go.th

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.