สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 82 คน
 สถิติเมื่อวาน 232 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3433 คน
33905 คน
2745433 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

Rigth frame : "our service"

บริการของเรา  งานที่ดิน

 • รับศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รับเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโครงการจัดสรรที่ดิน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 • รับทำการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน โอนใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน แก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน ตรวจค้ำประกันสาธารณูปโภค รับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • รับตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินแปงข้างเคียง
 • รับตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ตรวจสอบผังเมือง)
 • รับจดทะเบียนอาคารชุด รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดทุกประเภท เช่น จดทะเบียนซื้อขาย จดทะเบียนสิทธิการเช่า จดทะเบียนจำนอง ฯลฯ
 • รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เช่น จดทะเบียนซื้อขายที่ดิน จดทะเบียนสิทธิการเช่า จดทะเบียนจำนอง ฯลฯ
 • รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดิน รังวัดแบ่งแยกในนามเดิม รังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม รังวัดเปลี่ยน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. เป็นโฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท อาทิ คัดถ่ายระวาง คัดถ่ายสำเนาโฉนดที่ดิน ขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ฯลฯ
 • รับยื่นคำขออนุญาตทำการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสะพาน ขอหนังสือรับรองการใช้อาคาร

  งานทนายความ

 • รับว่าความคดีอาญา คดีแพ่ง คดีที่ดิน คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ร้องขอเป็นผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถ ร้องขอเป็นผู้พิทักษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ คดีร้องขออนุญาตทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ และอรรถคดีทั่วไป
 • รับตรวจสอบและสืบหาหลักทรัพย์ (ที่ดิน) ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาทั่วราชอาณาจักร รับบังคับคดีตามคำพิพากษา
 • รับทบทวน [Review] สัญญางานก่อสร้าง งานโครงการ งานระบบ ทั้งงานรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะสัญญางานก่อสร้าง งานโครงการและงานระบบที่ต้องใช้สัญญามาตรฐานสากล [International Standard e.g. DLS]

  งานจดทะเบียน

 • รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทจำกัด,บริษัทมหาชนจำกัด อาทิ จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ชื่อและตราประทับบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน เลิกบริษัท จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีฯลฯ
 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

  งานบัญชี

 • บริการรับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จัดทำบัญชี ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาบัญชี และภาษี รับชำระบัญชี ตลอดจนการวางแผนภาษี

  งานแปลเอกสาร

 • รับแปล สรุปบทความ สัญญา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.